Om oss

Home / Om oss

Om oss

aHead är en ideell studentförening vid Linköpings universitet som genom mattecoachning för gymnasieelever, av studenter, verkar för att öka intresset för matematik. Vår verksamhet består i huvudsak av coach-träffar, där en student(coach) och en grupp gymnasieelever träffas och räknar matte. Förutom att eleverna får hjälp med det de inte förstod i skolan så breddas deras kunskap om matematik och logiskt tänkande i allmänhet. Våra coacher får värdefulla erfarenheter i form av mentorskap, pedagogik och ledarskap, som är väldigt viktiga senare i arbetslivet.

aHead finns i både Linköping och Norrköping, och totalt består föreningen av ca 60 coacher. Tillsammans når vi ut till nästan 200 gymnasieelever och kan erbjuda dem kostnadsfri mattecoachning 2 timmar per vecka.

Organisation

För att planera och administrera den vardagliga verksamheten i föreningen finns två grupper: ledningsgruppen och verksamhetsgruppen, ofta förkortade LG respektive VG. Båda grupperna består av medlemmar från föreningen.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen ansvarar för att föra föreningen framåt och bidra till en positiv utveckling av verksamheten genom att tolka den verksamhetsplan som röstats igenom på föreningsstämman terminen innan. Detta lämnar utrymme att bredvid planering och genomförande av de traditionsenliga aktiviteterna, realisera nya spännande idéer för föreningens verksamhet. Ledningsgruppens sammansättning fastslås inför varje kommande termin på föreningsstämman, som är föreningens beslutande organ.

Verksamhetsgruppen

Verksamhetsgruppen är föreningens operativa organ och utgörs av två coacher i Linköping och en coach i Norrköping. De är avlönade och arbetar bland annat med att administrera det stora antalet coacher och det ännu större antalet elever som tar emot mattecoachning.

Mål och vision

Genom vår verksamhet strävar aHead efter att uppnå följande visioner och mål:

Stärka ungdomars logiska tänkande och intellektuella självförtroende med matematik som verktyg.
Utveckla våra coachers pedagogiska förmåga och fördjupa deras förståelse för matematik.
Vara en inspirationskälla och skapa förebilder för yngre personer, och därmed öka medvetenheten om möjligheterna och bredden inom matematik.
Ge gymnasieelever en inblick i universitetslivet samt inspirera till en universitetsutbildning.
Vara en välkänd förening på Linköpings universitet och gymnasieskolor.

Historia

Första stenen till det som idag är aHead lades våren 2006 under ett läxhjälpsprojekt för gymnasieelever som dragits igång av studentföreningen Ingenjörer och naturvetare utan gränser. Ledare för läxhjälpen Erik Rådbo hade under hade under projektets gång kommit i kontakt med ett större och mer djupgående mentorprojekt som drevs av studenter på Chalmers i Göteborg, det som idag heter Intize. Inspirerad av projektet på Chalmers drog Erik Rådbo tillsammans med fem studenter under hösten 2006 igång aHead som ett projekt. Första omgången gymnasieelever härstammade från Anders Ljungstedts gymnasieskola och redan efter ett halvår utökades både antalet coacher och gymnasieelever. I slutet av våren 2007 bestämdes det att projektet skulle övergå till föreningsform då framtiden visade på ökat behov av denna typ av verksamhet

Sedan dess har föreningen vuxit i en stadig takt med ett ökande antal coacher och elever. Under höstterminen 2011 startade aHead upp verksamhet i Norrköping med engagerade studenter vid campus i Norrköping. Ett nära samarbete förs mellan de båda städerna, och varje termin anordnas aktiviteter där alla medlemmar i föreningen är välkomna.

Sedan höstterminen 2012 har aHead anordnat en mattestuga inför de nationella proven i matematik, kallad Inför-nationella-dagen. Till en början anordnades den i Linköping, men från och med höstterminen 2013 anordnas den även i Norrköping. Idag kan aHead mattecoachning stolt ta emot ett engagemang från ett 60-tal coacher från campus i både Linköping och Norrköping och erbjuder coachning för gymnasieelever i naturvetenskapliga ämnen med fokus på matematik.